Άρθρο 54 , Νόμος 4807/2021
Κατανομή χρόνου διδακτικής ενότητας Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο πρόγραμμα σπουδών στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο Τροποποιήσεις του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017.

1. Οι παρ. 2 έως 4 της περ. Α’ του άρθρου 11 του π.δ. 79/ 2017 (Α’ 109) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Kατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο στα εξαθέσια και άνω δημοτικά σχολεία:

6/ θέσιο Δημοτικό Σχολείο

α/α ΤΑΞΕΙΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε΄ ΣΤ΄
1 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 2 2 1 1
2 ΓΛΩΣΣΑ 9 9 8 8 7 7
3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 5 4 4 4 4
4 ΙΣΤΟΡΙΑ 2 2 2 2
5 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 3 2 2
6 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 1 1
7 ΦΥΣΙΚΑ 3 3
8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 1
9 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
-Εικαστικά 2 2 1 1 1 1
-Μουσική 1 1 1 1 1 1
-Θεατρική Αγωγή 1 1 1 1
10 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 3 3 3 3 2 2
11 ΑΓΓΛΙΚΑ 2 2 3 3 3 3
12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 3 3 2 2 1 1
13 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2 2
14 ΤΈΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 1 1 1 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 30 30 30 30 30 30

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ’ και Δ’ και για επτά (7) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣT’ τάξεις.

Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις. Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Η Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα μαθήματα: Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή.

Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για μία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για μία (1) ώρα στις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α’ και Β’, για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ’ και Δ’ και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

| Share |